Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Informacje dla klientów na temat REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej REACH weszło w życie w 2007 r. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. Przyjmujemy na siebie tą odpowiedzialność jako producent chemikaliów do techniki obróbki powierzchniowej, mimo iż nie mamy takiego ustawowego obowiązku.

Nasza praca podczas rozwoju produktów jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych produktów, które będą w stanie sprostać wymaganiom rynku. Zastąpienie ryzykownych substancji substancjami ekologicznymi stoi przy tym na pierwszym planie.

Rozporządzenie REACH wprowadziło nowe regulacje dotyczące obchodzenia się z chemikaliami. Poniżej zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje.

Rejestracja wstępna – Rejestracja – Zastosowania zidentyfikowane
Wszystkie substancje w naszych produktach istotne dla REACH są zarejestrowane / zarejestrowane wstępnie przez nas lub naszych dostawców. Nasze warunki zakupów wymagają rejestracji wstępnej / rejestracji nabywanych substancji.

„Zastosowania zidentyfikowane“ użytych substancji przekazaliśmy do wiadomości naszych dostawców, aby mogli oni uwzględnić je podczas rejestracji. W ten sposób zastosowania zidentyfikowane z perspektywy klienta i naszej zostają przekazane dalej.

Dla niektórych substancji obowiązują jeszcze okresy przejściowe rejestracji do 2018 r.

Karta charakterystyki – SVHC – Zezwolenie
Karty charakterystyki naszych substancji są zgodne z rozporządzeniem REACH. Numery rejestracyjne wpisane zostają do karty charakterystyki, gdy tylko uzyskamy odpowiednią informację od naszych dostawców.

Substancje w preparatach wymienionych na liście kandydatów (substancje SVHC), które przekraczają określone ustawowo progi stężeń, wymienione są w rozdziale 3 „Skład / informacje o składnikach“.

Aktywnie firma Dr. Hesse towarzyszy procesom REACH poprzez uczestnictwo w Centralnym Związku Technik Obróbki Powierzchniowej (Zentralverband Oberflächentechnik e.V.). Szczególną uwagę kierujemy na proces ujmowania substancji wykorzystywanych w technologii galwanicznej w załączniku XIV rozporządzenia REACH (procedura wydawania zezwoleń).

Współpracując w konsorcjach przygotowujemy aktualnie zezwolenie dla trójtlenku chromu. Ponadto zgłaszamy uzasadnione sprzeciwy w formalnych drogach decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Staraniem firmy Dr. Hesse jest uzyskanie zezwolenia dla trójtlenku chromu i dalsze użycie połączeń kobaltu do zastosowań w technologii galwanicznej, zwłaszcza że nie istnieją alternatywne odpowiedniki dla całego spektrum zastosowania.

Tutaj udostępniliśmy Państwu naszą aktualną broszurę informacyjną na ten temat.

W ten sposób również w przyszłości jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem.